Mesafeli Satış Sözleşmesi | Online Fransızca Eğitiminde #1 Numara

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait uplearner.org internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

uplearner.org sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Satıcı BİLGİLERİ

Unvanı: UpLearner

Adresi: Darıca / Kocaeli

E-posta: dilokulumuz@gmail.com

Alıcı BİLGİLERİ

Alıcı bilgileri ödeme sayfasında yer alacaktır.

MADDE 2– SÖZLEŞMENİN TARİHİ

İşbu sözleşme Alıcı’nın uplearner.org adresi üzerinden siparişinin tamamlandığı tarihte taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş olur.

Madde 3- ÖDEME YÖNTEMİ

Kredi kartı ile ödeme yapmayı kabul etmiş Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu Sözleşme tarafları Alıcı ile Satıcı'dır. İşbu Sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşmenin taraflarına aittir. İşbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.2. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuyup anladığını bu ürünün satın alınması için elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

4.3. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında Alıcı veya üçüncü kişilerce iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.4. 18 yaşından küçük kişiler satışa sunulan Satıcı ürünlerini, çocuklara yönelik ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, satın alamaz.

4.5. Alıcı, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle; ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit etmesi gerektiğini bildiğini kabul eder.

4.6. Alıcı, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince masraf, ücret, faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını ve Satıcı’nın bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5– CAYMA HAKKI

5.1. İşbu Sözleşmenin aşağıda yer alan 5.2.9. maddesi uyarınca, Alıcı; uplearner.org’dan aldığı ürün ve/veya hizmetin bu kategoriye girdiğini ve bu sebeple de hiçbir cayma hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2 Kademeli Eğitim Programı'nda eğitimi, 12 aylık taahhütle almayı kabul edersiniz. Aylık taahhütle alınan eğitimden cayma halinde, kalan ayların ödemesinin yapılması gerekmektedir.

5.2. Taraflar, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 15/1 uyarınca cayma hakkının aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

5.2.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

5.2.2. Tüketicinin istekleri, talepleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

5.2.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

5.2.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

5.2.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

5.2.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

5.2.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

5.2.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,

5.2.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,

5.2.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

5.3. Alıcı; çevrimiçi hediye kuponu, kodu, belgesi vb. şekildeki elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve de kendisine anında teslim edilen gayri maddi mallarda cayma hakkını kullanamaz.

Madde 6– TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

6.1. Tarafların işbu Sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nun 117 ve devamı maddelerinde yer alan borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümler uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa yedi günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraftan edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkı doğacaktır.

Madde 7– MÜCBİR HALLER

7.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb.) olarak kabul edilecektir.

7.2. Mücbir sebep hallerinde işbu Sözleşmenin 4.6. maddesi geçerlidir.

Madde 8- YETKİLİ MAHKEME

8.1. İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve çıkabilecek ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

8.2. İşbu Sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunmuş, kabul edilmiş ve teyit edilmiştir. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

UpLearner - uplearner.org